• Chú trọng đầu tư vào các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng để phát triển.
  • Tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên gia công nghệ, xây dựng môi trường làm việc đầy sáng tạo và hiệu quả.
  • Hướng tới phát triển các hoạt động dành cho cộng đồng công nghệ, từ đó xây dựng hệ sinh thái công nghệ bền vững.